Villámvédelem

Villámvédelmi felülvizsgálat

 

A villámvédelem szabványossági felülvizsgálatának szükségességét és gyakoriságát a 28/2011. (IX. 6.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

• az “A” és “B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább 3 évenként,

• a “C” – „D” – „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább 6 évenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

 

A 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet szerint:

 

218. § A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

219. § (1) Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosítani.

(2) A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítése az adott építmény meglévő rendeltetésével összefüggő átalakításával, bővítésével együtt történik.

(3) A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelménynek.

 

Norma szerinti villámvédelmi berendezés tűzvédelmi követelményei:

 

226. § (1) A villámvédelmi berendezésen el kell végezni.

a) a létesítés során a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt a részleges felülvizsgálatot,

b) a létesítést követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot,

c) a jogszabályban előírt időszakonként az időszakos felülvizsgálatot,

d) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően a rendkívüli felülvizsgálatot.

 

A villámvédelmi berendezést – ha jogszabály másként nem rendelkezik,

 

a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként,

b) egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 

Új létesítésű épületek esetében az épület villámvédelmét MSZ EN 62305 szabvány szerint kell megtervezni, kivitelezni és felülvizsgálni.

 

Nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata:

 

228. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

(pl. MSZ 274 szabványsorozat, 9/2008 ÖTM rendelet, 2/2002 BM rendelet kell figyelembe venni, az alapján kell felülvizsgálni és minősíteni.

 

Nem alkalmazható rá a MSZ EN 62305 szabvány!

 

(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tűzvédelmi szempontból:

a) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,

b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 

227. § (1) A felülvizsgálat elvégzését a felülvizsgálatról készített jegyzőkönyv és az ennek alapján elkészített minősítő irat tanúsítja.

 

A villámvédelmi minősítő irat tartalmazza:

 

a) az ellenőrzés időpontjának kezdetét és végét,

b) a vizsgált építmény pontos, azonosításra alkalmas megnevezését, a vizsgálat tárgya pontos, egyértelmű határainak megvonásával,

c) a felülvizsgálat alapját képező szabványokat – évszám feltüntetésével – vagy előírásokat, az eltérési engedélyeket a keltezés és az iktatási szám feltüntetésével,

d) az építmény villámvédelmi kiviteli vagy átadási dokumentációjának azonosítóit és az LPS x, illetve LPMS x villámvédelmi szintet,

e) a vizsgálatkor elfogadott különféle bizonylatok, érintésvédelmi mérések, tűzvédelmi besorolás felsorolását,

f) a vizsgált berendezések „megfelelő”, „nem megfelelő”, „hibaelhárítás után megfelelő”, vagy „tervezői közreműködést igényel” minősítéseit, valamint valamennyi talált és azonnal ki nem javított hiba, hiányosság felsorolását – azok helyének azonosításra alkalmas meghatározásával – és kijavításának dátumszerű határnapját,

g) összefoglaló minősítő véleményt arról, hogy a villámvédelmi berendezés a rendeltetésszerű használatra biztonsági szempontból megfelel-e,

h) az ellenőrzést vezető személy(ek) nevét, aláírását, szakképzettségét igazoló vizsgabizonyítvány számát, cégszerű aláírást,

i) a vizsgálatot végző gazdálkodó szervezet, nevét és telephelyét,

j) a vizsgált berendezés azonosításra alkalmas vázlatát.

 

A VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT-ban:

 

Táblázatban összehasonlítjuk a felszerelt- és a villámvédelmi csoportosítás alapján szükséges villámhárítót.

Minősítjük a felfogó, levezető, földelés, méretfokozat, levezető mechanikai megfelelőségét, a megjegyzés pontban – szabványossági hiányosság feltárásakor – sorszámot helyezünk el, melyre hivatkozva a minősítő írat ide vonatkozó szám szerinti fejezetében kifejtjük a hiányosságot, javaslatot adunk annak szabványos kivitelezésére.

A minősítő irat mérési jegyzőkönyv fejezetében rögzítjük a villámvédelmi földeléseken mért értékeket, minősítjük azokat.

A helyszíni felülvizsgálat kiterjed a felfogó, levezető, földelés kialakítására, a legkedvezőtlenebb becsapási pontot figyelembe véve, a megengedett áram utak vektoriális eredőjének, vízszintes vetületének számítására, a felfogó elrendezési fokozatát figyelembe véve az épület villámvédelmi lefedettségére.

A villámvédelmi felülvizsgálat kiterjed a belső villámvédelemre, a túlfeszültség levezetők meglétére, az esetleges másodlagos kisülési veszéllyel járó megközelítésekre.

A MINŐSÍTÉS fejezetben összefoglalót adunk a megrendelő részére a villámhárító állapotáról, a feltárt hiányosságokról, javaslatot adunk a szabványos szerelésre, meghatározzuk a következő felülvizsgálat időpontját.